Freshman Williams sprints Stone Ridge to 2-0 start

September 24, 2007 12:00 AM